Přihlásit se

Správa účtu

Odhlásit se

Pravidla Globus Olomouc

Podrobná pravidla soutěže „Vyhrajte ložnici v hodnotě 30 000Kč“
(dále jen „soutěž“)

1 POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Globus ČR, k.s., IČO: 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice (dále jen „pořadatel“).

2 MÍSTO A OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v hypermarketu Globus Olomouc v období od 28. 2. 2019 do 20. 3. 2019 (dále jen „období konání soutěže“).

3 SEZNAM VÝHER

 • 1. výhra: Poukaz na ložnici ze Světa spánku v hodnotě 30 000 Kč
 • 2. výhra: Poukaz na nákup ve Světě spánku v hodnotě 7 000 Kč
 • 3. výhra: Poukaz na nákup ve Světě spánku v hodnotě 3 000 Kč
 • 4. výhra: Poukaz na nákup ve Světě spánku v hodnotě 2 000 Kč
 • 5. výhra: Poukaz na nákup ve Světě spánku v hodnotě 2 000 Kč
 • 6. výhra: Poukaz na nákup ve Světě spánku v hodnotě 2 000 Kč
 • 7. výhra: Poukaz na nákup ve Světě spánku v hodnotě 1 000 Kč
 • 8. výhra: Poukaz na nákup ve Světě spánku v hodnotě 1 000 Kč
 • 9. výhra: Poukaz na nákup ve Světě spánku v hodnotě 1 000 Kč
 • 10. výhra: Poukaz na nákup ve Světě spánku v hodnotě 1 000 Kč

4 ÚČAST V SOUTĚŽI, MECHANIKA VÝBĚRU VÝHERCŮ

Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let (osoba mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších společností podílejících se na přípravě a organizaci soutěže. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru.

Jak se soutěže zúčastnit

 • Nakupte v hypermarketu Globus Olomouc zboží v minimální hodnotě 1000,-Kč v období konání soutěže, přičemž součástí účtenky k příslušnému nákupu bude soutěžní kupon,
 • vhoďte řádně a pravdivě vyplněný soutěžní kupon do soutěžního boxu v informačním centru hypermarketu Globus Olomouc v období konání soutěže.

Nevyplněné nebo částečně vyplněné soutěžní kupony budou ze soutěže vyřazeny. Každý účastník se může do soutěže zapojit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou, resp. s novým soutěžním kuponem. Vyhrát však může pouze jednou v období konání soutěže.

Mechanika výběru výherců

Výherce jednotlivých cen budou vylosování po skončení období konání soutěže.

5 VÝBĚR VÝHERCŮ

Výherce jednotlivých cen budou vylosování zástupcem pořadatele v prostorách hypermarketu Globus Olomouc 21. 3. 2019 ve 12:00. Pokud bude vylosován soutěžní kupon, který nebude řádně vyplněn, bude záměrně poničen, znehodnocen, nebo se bude jednat o kopii originálu soutěžního kuponu, bude tento ze soutěže vyřazen (nebude uznán jako výherní). Po vyřazení takového soutěžního kuponu bude vylosován další soutěžní kupon.

6 PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherce budou kontaktováni pořadatelem telefonicky na čísle uvedeném v soutěžním kuponu, případně elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu vyplněnou v soutěžním kuponu, a to nejpozději do 31. 3. 2019.

Výhry budou předány výhercům po předchozí telefonické (případně e-mailové) domluvě s pořadatelem. Výhry nevyzvednuté do 14. 4. 2019 propadají ve prospěch pořadatele. Výherce může být pořadatelem při předání výhry vyzván k předložení účtenky za nákup v hypermarketu Olomouc, ke které byl vytištěn soutěžní kupon.

7 OSOBNÍ ÚDAJE

Pořadatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu soutěžního kuponu, tj. jméno, příjmení a telefon nebo e-mail (dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen účastníkem soutěže vhozením soutěžního kuponu do soutěžního boxu; souhlas je udělen pro zpracovávání osobních údajů za účelem organizace soutěže a jejího vyhodnocení. Osobní údaje mohou být zpracovány i bez souhlasu, a to z důvodu plnění právních povinností pořadatele a/nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů pořadatele (zejména uchování totožnosti výherců).

Osobní údaje budou pořadatelem zpracovávány nejdéle po dobu 14 dní ode dne skončení soutěže, v případě výherců a vlastníků vylosovaných neplatných soutěžních kuponů, potom po dobu tří let ode dne předání výhry či slosování. V době od zahájení soutěže do slosování je soutěžní box zapečetěn a ke zpracování osobních údajů účastníků soutěže, kteří nevyhráli, nedochází. Po pominutí posledního důvodu pro zpracování každého soutěžního kuponu bude tento bez zbytečného odkladu zlikvidován (včetně osobních údajů, které obsahuje).

Zpracovávané osobní údaje slouží pro vnitřní potřeby společnosti Globus a nebudou se předávat partnerům soutěže, poskytovateli výhry či jiným subjektům.

Každý účastník soutěže, který poskytl pořadateli své osobní údaje, má právo

 • požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné,
 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

Uvedená práva mohou účastníci soutěže uplatňovat u Pověřence pro ochranu osobních údajů pořadatele poštou na adrese: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, nebo elektronicky na emailové adrese: poverenec@globus.cz.

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.

8 DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podrobná pravidla soutěže včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci a průběhu soutěže. V případě rozporu s podrobnými pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech k soutěží platí znění těchto podrobných pravidel soutěže.

Kompletní ložnice
Jednoduchý výběr
Kvalitní produkty
Prodejny po celé ČR
Vlastní výroba

Toto zboží bylo vloženo do košíku:

bez DPH

Celková cena: