Přihlásit se

Správa účtu

Odhlásit se

Pravidla Globus Brno

Podrobná pravidla soutěže „Vyhrajte ložnici v hodnotě 50 000Kč“
(dále jen „soutěž“)

1 POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Globus ČR, k.s., IČO: 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice (dále jen „pořadatel“).

2 MÍSTO A OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v hypermarketu Globus Brno v období od 7. 3. 2019 do 20. 3. 2019 (dále jen „období konání soutěže“).

3 SEZNAM VÝHER

1. Poukaz na ložnici ze Světa spánku v hodnotě 50 000 Kč

4 ÚČAST V SOUTĚŽI, MECHANIKA VÝBĚRU VÝHERCŮ

Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let (osoba mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších společností podílejících se na přípravě a organizaci soutěže. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru.

Jak se soutěže zúčastnit

Hry se lze zúčastnit výlučně prostřednictvím řádně vyplněného soutěžního kuponu (dále jen „soutěžní kupon“). Soutěžní kupon obdrží každý zákazník, který:

  • nakupí v hypermarketu Globus Brno v min. hodnotě 1 000 Kč v období konání soutěže,
  • zaregistruje se na www.svetspanku.cz/soutez,
  • vhodí správně vyplněný soutěžní kupon do soutěžního boxu v informačním centru hypermarketu Globus Brno v období konání soutěže.

Nevyplněné nebo částečně vyplněné soutěžní kupony nebudou zařazeny do soutěže. Každý účastník se může do soutěže zapojit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou. Vyhrát však může pouze jednou v období konání soutěže.

Mechanika výběru výherců

Výherci budou vylosováni po skončení období konání soutěže.

5 VÝBĚR VÝHERCŮ

Výherci cen budou vylosováni zástupcem pořadatele v prostorách zázemí hypermarketu Globus Brno dne 21. 3. 2019. Pokud bude vylosován soutěžní kupon, který nebude řádně vyplněn, bude tento ze soutěže vyřazen (nebude uznán jako výherní). Po vyřazení takového soutěžního kuponu bude vylosován další soutěžní kupon.

6 PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherci budou kontaktováni pořadatelem telefonicky na čísle uvedeném v soutěžním kuponu, případně e-mailem ze soutěžního kuponu, nejpozději do 31. 3. 2019. Výhry budou předány výhercům po předchozí telefonické (případně e-mailové) domluvě s pořadatelem. Výhry nevyzvednuté do 30. 4. 2019 propadají ve prospěch pořadatele.

7 OSOBNÍ ÚDAJE

Pořadatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu soutěžního kuponu, tj. jméno, příjmení a telefon nebo e-mail (dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen účastníkem soutěže vhozením soutěžního kuponu do soutěžního boxu; souhlas je udělen pro zpracovávání osobních údajů za účelem organizace soutěže a jejího vyhodnocení. Osobní údaje mohou být zpracovány i bez souhlasu, a to z důvodu plnění právních povinností pořadatele a/nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů pořadatele (zejména uchování totožnosti výherců).

Osobní údaje budou pořadatelem zpracovávány nejdéle po dobu 14 dní ode dne skončení soutěže, v případě výherců a vlastníků vylosovaných neplatných soutěžních kuponů, potom po dobu tří let ode dne předání výhry či slosování. V době od zahájení soutěže do slosování je soutěžní box zapečetěn a ke zpracování osobních údajů účastníků soutěže, kteří nevyhráli, nedochází. Po pominutí posledního důvodu pro zpracování každého soutěžního kuponu bude tento bez zbytečného odkladu zlikvidován (včetně osobních údajů, které obsahuje).

Na základě pověření pořadatele mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje výherců mohou být předány zejména poskytovateli výhry, dále poskytovatelům logistických služeb, provozovatelům call center a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

Každý účastník soutěže, který poskytl pořadateli své osobní údaje, má právo

  • požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné,
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

Uvedená práva mohou účastníci soutěže uplatňovat u Pověřence pro ochranu osobních údajů pořadatele poštou na adrese: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, nebo elektronicky na emailové adrese: poverenec@globus.cz.

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.

8 DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podrobná pravidla soutěže včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci a průběhu soutěže. V případě rozporu s podrobnými pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech k soutěži platí znění těchto podrobných pravidel soutěže.

Kompletní ložnice
Jednoduchý výběr
Kvalitní produkty
Prodejny po celé ČR
Vlastní výroba

Toto zboží bylo vloženo do košíku:

bez DPH

Celková cena: