Přihlásit se

Správa účtu

Odhlásit se

Normy

 Normy na dřevěný nábytek

Rozměry

 

Rozměry nábytku stanoví výrobkové normy. V případě, že rozměry nejsou normami stanoveny, musí být jeho míry v souladu s požadavky na výrobky, jak je uvádí odborná literatura. Rozměrové tolerance pak musí být uzpůsobeny somatickým potřebám té skupiny osob, pro kterou je nábytek určen.

 

Rozměry nábytku musí být uzpůsobeny běžným rozměrům staveb, lomení schodišť, běžným komunikačním plochám a standardním manipulačním prostředkům známým v době uvedení výrobku na trh.

 

U speciálních výrobků zhotovených na zakázku (pokud zákazník nepožaduje standardní řešení) musí být rozměry nábytku uzpůsobeny somatickým a individuálním zvláštnostem zákazníka.

 

Rozměry a tolerance u kovového nábytku jsou stanoveny ČSN 91 0030 Kovový nábytek - Základní ustanovení.

 

Dovolené úchylky rozměrů (ČSN 91 0001):

 

vnějších rozměrů nábytku ± 3 mm, u stavebnicového nábytku max. ± 1 mm;

 

průhybů ploch z konstrukčních desek na bázi dřeva:

- pláty stolů ± 0,5 mm / 1 m

- dveří ± 1 mm / 1 m (u nábytku s více dveřmi je zborcení u dveří povoleno pouze na jednu stranu)

- viditelná záda ± 5mm / 1 m

- skrytá záda ± 8mm / 1 m

- dna zásuvek ±4mm / 1 m po zatížení plným obsahem dle účelu ukládání;

 

průhybů ploch ze spárovky:

- pláty stolů ± 1 mm / 1 m

- dveří ± 2 mm / 1 m

- viditelná záda ± 7 mm / 1 m

- skrytá záda ± 10 mm / 1 m

- dna zásuvek ± 3mm / 1m po zatížení plným obsahem dle účelu ukládání;
 

průhyb polic:

- viditelných vlivem trvalého zatížení do 80 cm délky max. 2 mm

- skrytých vlivem trvalého zatížení do 80 cm délky max. 3 mm

- viditelných vlivem trvalého zatížení, delších 80 cm, max. 3 mm / 1 m

- skrytých vlivem trvalého zatížení, delších 80 cm, max. 5 mm / 1 m;

 

vůle dveří a zásuvek dřevěných konstrukcí:

- vložené dveře a zásuvky po obvodu max. 2 mm

- vložené dveře a zásuvky ve srazu dveří max. 3 mm

- naložené dveře a zásuvky – vzdálenost mezi hranou korpusu a dveřmi max. 2 mm

- vzdálenost mezi sousedícími naloženými dveřmi max. 4 mm

- obvodová vůle vložených zásuvek na kolečkách max. 4 mm;

 

vůle dveří ze skla nebo rámové konstrukce se skleněnou výplní:

- vložené dveře max. 3 mm

- vložené i naložené dveře ve srazu dveří max. 3 mm

- vzdálenost mezi sousedícími naloženými dveřmi max. 5 mm;

 

vůle mezi snímatelný soklem a korpusem kuchyňského nábytku max. 10 mm;

vůle vložených skleněných stolových desek po obvodu max. 1,5 mm;

vůle mezi skříňkami sestav se nepřipouští, vyjma vůle mezi skříňkami stavebnicového nábytku do ±1,5 mm.info

 

 

Dimenzování úložného nábytku:

 

Nábytek musí vyhovovat běžnému namáhání a jeho dimenzování je ověřováno podle zkušebních norem.info


Nábytkové kování je hodnoceno dle ČSN EN 15338 + A1 Nábytkové kování – Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent.


Police nábytku jsou namáhány dle ČSN EN 14749 a ČSN EN 14073–3:

Police nesmí být uvedeny do předozadního pohybu horizontální silou působící ve středu přední horní hrany odpovídající poloviční hmotnosti prázdné police.

Police se nesmí naklopit, když v jakémkoliv místě vzdáleném 25 mm od předního okraje působí svislá síla 100 N.
 

 

Tabulka č. 1:

– Namáhání – předpokládané zatížení podle místa užití nábytku dle ČSN EN 14749
– Lehké zatížení – bytový nábytek (pro bytové kuchyně a knihovny platí Tab. 2)   

 

 

Tabulka č. 2:

– Namáhání – předpokládané zatížení? dle místa užití nábytku dle ČSN EN 14073–3
– Velké zatížení (střední a těžké) pro veřejný interiér, bytové kuchyně a knihovny
 
 

 

Tabulka č. 3: – Namáhání vodorovných úložných ploch nebytového nábytku dle prEN 16122

– Testování vodorovných ploch u nebytového nábytku                
 

Pokojové zásuvky nebo výsuvy jejichž celková hmotnostinfo je ≥ 10 kg musí mít účinné zarážky a zatížené prvky nesmí být zcela vytaženy, pakliže na jejich úchyt působí horizontální síla 200 N.info

 

Kancelářské zásuvky musí mít tak účinné zarážky, aby bylo zabráněno vytažení zásuvky z korpusu, pakliže na jejich úchyt působí horizontální síla 200 N.info

Pokojové zásuvky nebo výsuvy s celkovou hmotností větší než 35 kg, umístěné 350 mm nad zemí, nebo s hmotností nad 10 kg a 900 mm nad zemí, se ověřují zkoušením dle metodiky popsané v ČSN EN 14 749.

 

Dno zásuvek musí být připevněno tak, aby při předpokládaném zatížení výrobku při jeho běžném používání nedošlo k jeho uvolnění.

 

Pokud výrobce nápadně a trvanlivě nevyznačí max. dovolené zatížení, pak musí být nosnost součásti stanovena dle tabulky předpokládaného zatížení na jednotku plochy (Tab. č. 1 a č. 2).

 

Dimenzování polic musí být provedeno tak, aby byl eliminován její možný průhyb po zatížení (viz Tab.4).

 

 

Tabulka č. 4: Tolerance pravítka pro měření přímosti

 

Průhyb se vlivem vlastností materiálu v průběhu času zvětšuje, s tímto faktorem je nutno počítat a nosné police vhodně dimenzovat. Omezit průhyb lze podepřením police na straně zad nebo vyztužením.

 

 
Normy na matrace 

Matrace mají pevný nebo snímatelný potah. Při manipulaci se snímatelným potahem dbejte na to, aby návlek ani jádro matrace nebyly poškozeny nevhodným postupem snímání a navlékání potahu. Matrace je nutno ošetřovat dle symbolů všitých do lemu každé matrace. Není vhodné, aby matrace byla vystavena světelnému záření, které urychluje blednutí potahu matrace. Matrace čistěte pouze výrobky k tomu určenými a dbejte návodu k obsluze výrobce čistícího prostředku. Matraci jedenkrát měsíčně vysajte od prachu a případně otočte . Dbejte na správnou volbu podložky nebo roštu matrace dle jejího typu. (nevhodné podložky: pevná podložka bez možnosti přístupu vzduchu či rošty s mezerami mezi jednotlivými lamelami většími než 9 cm).

Matraci doporučujeme vybavit chráničem matrace, který zamezí znečištění jejího povrchu a přispějě k prodloužení její životnosti.

U komprimovaných matrací je spotřebitel povinen nechat matrace po vyjmutí z obalu v klidovém stavu po dobu 48 hodin bez zátěže.

Matraci při skladování neohýbejte ani jinak nedeformujte. Neodstraňujte štítky našité na potahu s názvem matrace a ostatními údaji. Tyto štítky slouží k identifikaci jádra matrace při případné reklamaci.

U matrací s polyurethanovou pěnou jsou povoleny následující změny: Ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.15% Tolerance rozměrů matrace dle ČSN EN 1334 v délce a šířce je - 20mm, tolerance výšky matrace je +/- 10mm nebo 10% (nižší z těchto hodnot).

Přípustná tolerance tvrdosti polyurethanového jádra matrace (odporu proti stlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%.

U textilií může dojít k zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměrů potahu způsobené běžným používáním matrace. Součástí matrace může být technický spoj, který nemá vliv na funkčnost a užitné vlastnosti matrace.

Záruka na výrobky se vztahuje na vady vzniklé v důsledku nekvalitní výroby a vady materiálu použitého k výrobě matrace. Výslovně se záruka nevztahuje na: opotřebení způsobené běžným užíváním matrace, na vyblednutí dezénu potahové látky, na barvu pěny, na škody způsobené nesprávnou manipulací, uložením na špatný typ podložky ev. roštu, mechanickým poškozením nebo nevhodným použitím matrace. Výrobce neručí za škody vzniklé dodatečnou úpravou jádra spotřebitelem. Za škody vzniklé při instalaci, montáži a dopravě zákazníkem, nenese odpovědnost výrobce.

 

Zpět na výpis

Toto zboží bylo vloženo do košíku:

bez DPH

Celková cena: